SP6IXF i SP6EQZ na PJ5

ImageNowe info (2010-12-04):  Janusz SP6IXF i W³odek SP6EQZ wraz z XYL punktualnie, zgodnie z rozk³adem w po³udnie wyl±dowali w Warszawie. Na lotnisku zostali powitani przez Bogdana SP5WA i Tomka SP5UAF. Mia³a od razu miejsce wymiana kart QSL, poniewa¿ pierwsza partia kart dla PJ5/PSP6IXF i PJ5/SP6EQZ zosta³a wydrukowana jeszcze przed wypraw±. Ca³a grupa zapakowa³a siê do samochodu i ruszy³a w dalsz± czê¶æ drogi powrotnej - tym razem samochodem z Warszawy do Wroc³awia. Dziêkujemy za wszystkie QSO i doskona³± polsk± DXpedycjê. W galerii fotografii umieszczono kilka zdjêæ ze spotkania na dworcu lotniczym.

2010-12-03: Wszystko co mi³e szybko siê koñczy, za kilka godzin opuszczamy go¶cinn± wyspê ST. Eustatius (zwan± pieszczotliwie  przez miejscowych Statia). Spêdzili¶my tutaj dwa tygodnie naszego ¿ycia buduj±c anteny, ci±gn±c beverage, nie walcz±c z bykiem a przede wszystkim robi±c ³±czno¶ci. Ostrym finiszem dzisiejszej nocy, mimo nie nallepszej propagacji na 3,5 i 7 MHz przekroczyli¶my liczbê 25 000 QSOs ³±cznie w obu logach. Jest to o 25% wiêcej jak po cichu liczyli¶my przed wyjazdem na expedycjê. Dziêkujemy wszystkim, którzy mieli cierpliwo¶æ wo³±æ nas w pile-upie. Rekordzi¶ci z SP nawi±zali z nami QSO na 6-7 pasmach, za¶ niektórzy EU nawet na 8 pasmach.

2010-12-01:  W³a¶nie odwiedzaj± nas 2 krowy w towarzstwie byka i zrywaj± nasze anteny a ja siê bojê byka i nie interwniujê.

Janusz siedzia³ do pó¼na w nocy na 3,5 a¿ mu wy³±czy³o pr±d w ca³ej okolicy i poszed³ spaæ. Wczoraj wieczorem trudne warunki na SP, s³ychaæ by³o trochê stacji ale one nas nie s³ysza³y.

Rano na 7 MHz zrobi³em kilku VK, ZL i JA. 160m nie chodzi³o wcale, nawt USA nie by³o s³ychaæ. Mam ju¿ w logo ok. 1000 stacji na Top Band. JA jest szczególnie trudne z tego tejonu ze wzglêdu na w±skie okno propagacyjne i t³umy Japoñczyków wo³aj±cych równocze¶nie.

Wo³a nas coraz wiêcej stacji z powtórzonym QSO, niektórzy rekordzi¶ci po 4 razy, czas siê chyba zwijaæ?

Janusz w tej chwili ma dobrego runa na 21 295.

Dziêkujemy naszym ¿onom za wyrozumia³o¶æ i troskliw± opiekê nad nami oraz przygotowywanie smacznych posi³ków bez których nie mieliby¶my si³y do pracy na pasmach.

Dziêkujemy licznym sponsorom. których wsparcie podnois³a nasze samopoczucie, ¿e kto¶ nas docenia  i dopingowa³a nas do dalszych wysi³ków mimo narastaj±cego zmêczenia oraz braku snu.

Obserwowali¶my wpisy na clustrze i zg³aszane pro¶by co do pasm i emisji, niestety nie wszystkie ¿yczenia mog³y byæ spe³niane z powodu wzajemnych zak³oceñ obu stacji. Priorytetem by³o aby dwie stacje mog³y pracowaæ równocze¶nie. Szczególnie wredne by³o 30m bo nie mieli¶my filtrów na WARCe a propagacja tam by³a piêkna.

Dziêkujemy Tomkowi SP5UAF za sprawne prowadzenie i bie¿±ce uaktualnianie naszej strony internetowej oraz SP5WA i SP5ELA za bezpo¶redni kontakt z nami na SKYPE i zdalne kierowanie akcj±.

Za 2,5 godziny wyruszamy na lotnisko aby ma³ym 16 miejscowym samolotem dotrzeæ na ST. Marteen a nastepnie dalej do Pary¿a. Na lotnisku Okêcie bêdziemy l±dowaæ oko³o po³udnia w sobotê. Mamy mnóstwo zdjêæ filmów, nagrañ dzwiêkowych z pile up-u oraz przedewszystkim wra¿eñ i nowych do¶wiadczeñ z którymi podzielimy siê przy okazji spotkañ krótkofalarskich.

Do spotkania w SP !
73! EQZ i IXF

2010-11-29: Ostatnie dni by³y pracowite. Przed weekendem ca³a grupa zrobi³a sobie wycieczkê na wulkan, przy okazji zapoznaj±c siê z lokaln± faun± i flor±.

Ostatni weekend to ponownie du¿a aktywno¶æ na pasmach. W³odej PJ5/SP6EQZ wystartowa³ w CQ WW DX CW, a w tym czasie Janusz PJ5/SP6IXF by³ aktywny na SSB na ró¿nych pasmach. W zawodach W³odek przeprowadzi³ 2227 QSO w kategorii SOAB HP. Wszystkie ³±czno¶ci zosta³y przeprowadzone na CQ. Praca w zawodach by³a du¿± przyjemno¶ci±, ale poza pasmem 80 metrów,  gdzie po kilku ³±czno¶ciach sygna³ W³odka by³ zadeptywany przez wo³aj±ce stacje. W takich sytuacjach konieczna by³a po prostu zmiana czêstotliwo¶ci. By³o tak¿e kilka niewielkich problemów antenowych. Poza tym praca w zawodach odbywa³a siê bez pasma 15 metrów - chyba pad³ obwód wyj¶ciowy w transceiverze W³odka (K3) i na tym pa¶mie radio ma bardzo du¿y SWR.

W tej chwili w logach jest ponad 19 tysiêcy ³±czno¶ci.

2010-11-22: Po wyj¶ciu z szoku i opró¿nieniu z rozpaczy butelki Bacardi wziêli¶my siê z Januszem za naprawê lampy. Przy pomocy lutowniy gazowej i... lakieru do paznokci. Odnie¶li¶my sukces. WZMACNIACZ DZIA£A.

Dziêkujemy ludziom dobrej woli za ofert pomocy. Teraz ca³a noc przen nami.

73! EQZ & IXF

2010-11-21: Ledwo uporali¶my siê z napraw± anten i podniesieniem flagi narodowej na maszt a oko³o po³udnia rozleg³ siê trzask we wzmacniaczu Janusza i wzmacniacz przesta³ pracowaæ. Najprawdopodobniej uszkodzi³a siê lampa GU74B (zapali³± siê usterka napiêcia S2). Mamy co prawa zapasow± lampê ale do mojego DRAKE L75, ale to jest 3500Z.

Póki co Janusz chodzi na fonii na 17 m z moim wzmacniaczem a ja idê siê przespaæ przed noc±. Bêdê QRV na 7 i 10 MHz ale tylko 100W z mojego K3. Organizujemy dostawê lampy na PJ5.

Odczuwamy ju¿ trochê zmêczenie ale rosn±ca ilo¶æ QSO w logach podnosi nas na duchu. Dziêkujemy kolegom z SP za wzorow± pracê. W ogóle pile up da siê zdyscyplinowaæ. Jedynie Janusza wo³a³o milion Japoñczyków na RTTY i na ekranie mia³ ob³ok Magelana i musia³ wy³±czyæ stacjê.

73! EQZ

Galeria foto: http://www.photo.dxing.pl/main.php?g2_itemId=2286

2010-11-21: Informacja od W³odka PJ5/SP6EQZ: Pracowita noc za nami, przyby³o ponad 800 QSO g³ównie na 160m i 40m. Na 160m EU sz³o doskonale ale ok. 3-4 godzin przed waszym wschodem. Na sunrise nie by³o nic tylko nieprzebrani W/VE. Stacje EU by³o s³ychaæ do ok. 10 waszego czasu. Nad ranem przesz³a ulewa  z wihur± uszkadzaj±c K9AY i Inv V od 160m. Na szczê¶cie ju¿ po zakoñczeniu propagacji. Co¶ jest te¿ nie tak z Inv V na 80m, ale po ciemku nie da³o siê sprawdziæ. Nasza bia³o-czerwona smêtnie powiewa nad p³otem. Ranek jest pochmurny i wietrzny. Zabieramy siê do zas³u¿onego ¶niadania (TNX naszym XYL za obs³ugê - nie by³ to z³y pomys³ aby zabraæ ¿ony). Po ¶niadaniu zabierzemy siê za odbudow± anten. Beverage chyba jeszcze poczekaj±, bo krzaki s± mokre a doko³a prawdziwe chaszcze.

Wiele stacji robi nas kilkakrotnie na tym samym pa¶mie i t± sam± emisj mimo aktualnych logów on line, które aktualizujemy co kilka godzin (ta uwaga nie dotyczy raczej stacji SP). Dziêkujemy za QSO i pileup, na razie si³ jeszcze starcza. Czasami z powodu w.cz. s± k³opty z komputerem, a niestety bez komputera ³±czno¶ci ju¿ siê robiæ nie da.

Kto¶ z SP pyta³ o 10 MHz. Dzisiaj spróbujê to pasmo. Nad ranem zestroi³em antenê i wzmcniacz, ale niestety by³a cisza. Nie ruszone jest 12m i 10m, ale niestety wszêdzie byæ nie mo¿na.

73! EQZ & IXF

2010-11-20: Janusz i Wodek  dzisiaj  wstali  wcze¶nie rano, aby popracowaæ przy antenach. Zmienili konfiguracjê Inverted L, aby antena nie krzy¿owa³a siê z  dipolami.  Nastêpnie  postawili K9AY. Przygotowali tak¿e bazy do anten beverage, ale ju¿ nie zdo³ali powiesiæ anten - w miêdzyczasie zrobi³o siê gor±co  i  poza  tym  oczywi¶cie  chcialo  im  siê nadawaæ. Polska  flaga powêdrowa³a   na   tyczkê podtrzymuj±c± K9AY.   Widaæ to na ostatnich zdjêciach. Widok na K9AY to jednocze¶nie widok na zachód.

Ostatniej  nocy  W³odek  PJ5/SP6EQZ  pracowa³ na 160m. Ponownie zalogowa³ wiele stacji  W/VE.  Bez  anteny odbiorczej trudno jest jednak wy³uskaæ stacje z Europy.  Mimo  to w logu znalaz³o siê oko³o 40 stacji z EU, w tym tak¿e stacje z Polski. Dzisiaj w nocy (z 20 na 21 listopada) W³odek ponownie bêdzie na top band. Ostatniej  nocy  stacje  SP  wychodzi³y  najlepiej  1  - 2h przed polskim wschodem s³oñca.

W  logach ³±cznie oko³o 4,5 tysi±ca QSO. Nie¼le jak na czas po¶wiêcony nie tylko  na  nadawanie,  ale  tak¿e  na  budowê stacji, anten, zwiedzanie i wreszcie uzupe³nianie zapasów w lodówce.

Przysz³y  tak¿e  kolejne  zdjêcia od Janusza i W³odka. Aby lepiej te fotki ogl±daæ, zosta³y umieszczone w galerii fotografii na stronie http://www.photo.dxing.pl/main.php?g2_itemId=2286.  Sama galeria ma tak¿e wiele  innych  albumów.  W  Galerii  Janusza  i  W³odka  mo¿na komentowaæ zdjêcia (mo¿na to potraktowaæ jako swego rodzaju ksiêgê go¶ci). Inne  dostêpne na stronie photo.dxing.pl galerie nie daj± mo¿liwo¶ci komentowania (chyba ¿e kto¶ siê wcze¶niej zarejestruje podaj±c znak jako nazwê u¿ytkownika).2010-11-19: Informacja od W³odka SP6EQZ: Dzisiaj wypo¿yczonym samochodem objechali¶my pó³ wyspy daj±c trochê rozrywki naszym ¿onom. Do wieczora bêdzie ze 3 tys QSO w logu. Warunki znakomite. Rano na 160m zrobi³em kilkana¶cie stacji W i VE oraz bez problemu FK8CP, który nas doskonale s³ysza³. Dzisiaj spróbujê na EU przed waszym wschodem. Nie mamy jeszcze K9AY i beverages, ale na Inv L s³ychaæ znakomicie bez ¿adnych trzasków. Sygna³y z SP dobre i dobry poziom operatorów. Jak us³yszê SP zawsze wyci±gnê z pileupu. Pilupy bardzo du¿e oceniam, ze robiê 5% tego,W co mnie wo³a. 73! PJ5/SP6EQZ.

2010-11-18: Janusz PJ5/SP6IXF i W³odek PJ5/SP6EQZ koñcza pierwszy dzieñ aktywno¶ci z St. Eustatius. Po d³ugiej podró¿y (oko³o 16 godzin) i krótkim okresie snu (oko³o 4 godziny) przyst±pili do budowania stacji i stanowisk operatorskich. W tej chwili wszystkie anteny sa ju¿ gotow (od 160m do 80m). Jutro zostan± rozwiniête odbiorcze beverage (m.in. na EU). Dzisiaj ju¿ Janusz i W³odek nie mieli si³y na zajêcie siê antenami odbiorczymi. W logu przybywa oko³o 250 QSO na godzinê. Na St. Eustatius jest ciep³o i lekko wieje. £±czno¶ci s± regularnie umieszczane w logu online na clublog.org (wej¶cie ze strony wyprawy).2010-11-08: Janusz SP6IXF i W³odek SP6EQZ wraz z XYLs dotarli na St. Eustatius. Baga¿e tak¿e dotar³y wraz z nimi, a wiêc bez problemów. Trwa rozstawianie anten i przygotowywanie stanowisk pracy.

2010.11-17: Janusz SP6IXF i W³odek SP6EQZ 17 listopada o 6:55 czasu polskiego wylecieli na St. Eustatius. Z baga¿ami na lotnisku w Warszawie nie by³o ¿adnych problemów. Przed nimi oko³o 16 godzin podró¿y z dwiema przesiadkami: w Pary¿u i na St. Maarten.

Kilka fotek z lotniska zamieszczono na stronie wyprawy: www.pj5-2010.dxing.pl .

Wyświetlony 1059 razy

Więcej w tej kategorii:

Media

Najbliższe zawody zaliczane do współzawodnictwa Intercontest KF

CQ WW DX SSB Contest

24 - 25.10.2020

Wiadomości DXNews.com

DX Engineering Radio Blog

Podcasty QSO Today

 • KR7RK
  Episode 324 - Keith Schlottman -...
 • N9JIM
  Episode 323 - Jim Moss -...
 • NQ1R
  Episode 322 - Bob Inderbitzen -...
 • WX2S
  Episode 321 - Steve Masticola -...
 • W6LG
  Episode 320 - Jim Heath -...

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Powrót na górę strony