CQ DX Marathon

ImageCQ DX Marathon to jedno ze wspó³zawodnictw dyplomowych prowadzonych przez CQ Magazine. W tym wspó³zawodnictwie celem jest nawi±zanie ³±czno¶ci z jak najwiêksz± ilo¶ci± podmiotów DXCC i stref WAZ w ci±gu jednego roku kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia). Dla ka¿dego kolejnego roku wspó³zawodnictwo jest prowadzone niezale¿nie.

Dotychczasiowe wyniki tego wspó³zawodnictwa (prowadzonego od 2006 roku) wskazuj± na jego ma³± popularno¶æ w Polsce. Byæ mo¿e warto zainteresowaæ siê CQ DX Marathon - tym bardziej, ¿e zbli¿a siê koniec roku i mo¿na jeszcze uzupe³niæ stan osi±gniêæ.

Poni¿ej prezentujemy najwa¿niejsze wymagania regulaminowe (nie jest to pe³ne t³umaczenie regulaminu). Szczegó³owy regulamin mo¿na znale¼æ na stronie internetowej wspó³zawodnictwa: http://www.dxmarathon.com/.

CQ DX Marathon to jedno ze wspó³zawodnictw dyplomowych prowadzonych przez CQ Magazine. W tym wspó³zawodnictwie celem jest nawi±zanie ³±czno¶ci z jak najwiêksz± ilo¶ci± krajów i stref WAZ w ci±gu jednego roku kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia). Dla ka¿dego kolejnego roku wspó³zawodnictwo jest prowadzone niezale¿nie.

Do wspó³zawodnictwa CQ DX Maraton zaliczane s± ³±czno¶ci na wszystkich pasmach amatorskich. Nie s± zaliczane ³±czno¶ci przez przemienniki, satelity amatorskie itp.

Wspó³zawodnictwo posiada dwie zasadnicze klasy:
 - Formula: w tej grupie s± klasyfikowane stacje, które (1) przeprowadzi³y wszystkie ³±czno¶ci przy u¿yciu mocy wyj¶ciowej nadajnika maksimum 10 W lub (2) przeprowadzi³y wszystkie ³±czno¶ci przy u¿yciu nadajnika o mocy wyj¶ciowej maksimum 100 W, przy u¿yciu prostych anten (np. vertical, dipol). W tej grupie konieczne jest wybranie typu pracy QRP lub 100W + proste anteny.
 - Unlimited: Dozwolone jest wykorzystywanie dowolnych anten i mocy nadajnika ograniczonej jedynie posiadanym zezwoleniem

W obydwu kategoriach dozwolone jest wykorzystywanie sieci DX Cluster.

Punktacja: jeden punkt za ka¿dy kraj i jeden punkt za ka¿d± strefê WAZ. Wynik koñcowy to suma punktów za kraje i strefy. Nie jest stosowany ¿aden mno¿nik. Ka¿dy kraj i ka¿da strefa mog± byæ zaliczone do punktacji tylko raz. Podstaw± zaliczania kraj i stref s± CQ DX Countries List oraz CQ Zone List.

Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ elektronicznie na adres . Organizator udostêpnia specjalny arkusz MS Excel przeznaczony do przygotowania zg³oszenia. Arkusz jest dostêpny na stronie WWW http://www.dxmarathon.com/. Zg³oszenia musz± byæ nades³ane do 31 stycznia.

Weryfikacja: Nie jest wymagane posiadanie kart QSL potwierdzaj±cych przeprowadzone ³±czno¶ci.

Nagrody otrzymaj± zwyciêzcy z ka¿dej strefy i kraju (w przypadku du¿ej aktywno¶ci nagrodzone mog± byæ tak¿e kolejne miejsca). Ka¿dy uczestnik otrzyma dostêpny w postaci elektronicznej certyfikat uczestnictwa. Ponadto decyzj± organizatora mog± byæ przyznane inne nagrody i wyró¿nienia. Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach otrzymaj± plakiety.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nadchodzące aktywności z listy Top 100 Most Wanted

Pozycje na liście wg. zestawienia opublikowanego przez serwis ClubLog. Po prefiksie w nawiasie pozycja na liście Most Wanted

3Y0 (2): Członkowie polskiej grupy REBEL DX Group zapowiadają wyprawę 3Y0I na Bouvet Is.

9L (96): Wyprawa 9LY1JM będzie pracować z Banana Islands (AF-037), Sierra Leone w terminie 9 - 21 stycznia 2019

JD/M (25): Take JG8NQJ będzie aktywny pod znakiem JG8NQJ/JD1 z Marcus Island (OC-073), Minami Torishima. Termin: listopad 2018 - luty 2019

KH8 (82): KH8/OZ1RH i KH8/OZ0J będą aktywni z American Samoa (OC-045). Termin: 15 - 22 kwietnia

T2 (80): Tony 3D2AG będzie aktywny jako T2AR z Funafuti Atoll, Tuvalu (OC - 015) w styczniu 2019

T31 (27): Wyprawa T31EU (DL2AWG, DL6JGN, DJ9RR, DM2AUJ, DK5WL, PA3EWP). Termin: 16.02-05.03.2019

TT (83): Chad pojawi się na pasmach w marcu 2019 za sprawą DXpedycji, która będzie używać znaków TT8RR oraz TT8XX

ZL7 (88): DXpedycja ZL7C będzie pracować z Chatham Is. (OC-038) od 28 marca do 2 kwietnia 2019.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony