eQSL akceptowane do dyplomów wydawany przez CQ Magazine

ImageCQ bêdzie akceptowaæ do dyplomów potwierdzenia z systemu eQSL, jak podaje notatka ze strony eQSL (http://www.eqsl.cc/qslcard/PR-20090113CQ.cfm):

(Hicksville, NY oraz Bedfordm TX; 13 stycznia 2009) - Magazyn CQ bêdzie ze skutkiem natychmiastowym akceptowaæ do wydawanych dyplomów potwierdzenia dokonane w systemie eQSL.cc - informacjê tê og³osili dzisiaj Redaktor CQ Rich Moseson, W2VU oraz za³o¿yciel i webmaster systemu eQSL Dave Morris, N5UP.

Dla poszczególnych dyplomów bêd± pewne ograniczenia i ró¿nice proceduralne, przynajmniej na pocz±tku. Przyjmowane bêd± potwierdzenia tylko takich u¿ytkowników eQSL, którzy posiadaj± "Authenticity Guaranteed" oraz cz³onkostwo w eQSL na poziomie br±zowym lub wy¿szym.

"Po raz pierwszy CQ formalnie przyjmuje w zg³oszeniach do dyplomów cokolwiek innego ni¿ tradycyjne, papierowe karty QSL papieru dla nagrody", powiedzia³ Moseson. "Wraz z Davem Morrisem i jego zespo³em pracowali¶my kilka miesiêcy, aby zapewniæ ochronê integralno¶ci naszego programu dyplomowego oraz stworzyæ mechanizmy, które u³atwiaj± zarówno wnioskodawcom jak i award managerom wykorzystywanie potwierdzeñ ³±czno¶ci z systemu eQSL. Wszyscy nasi award mangerowie byli zaanga¿owani w ten proces i wspierali tê akcjê."

"Chcemy wyraziæ nasze wielkie uznanie dla Dave i jego zespo³u za ich ogromn± chêæ wspó³pracy i d±¿enie do tego, aby to porozumienie sta³o siê mo¿liwe" dodaje Moseson. "Praca z nimi by³a du¿± przyjemno¶ci± i mamy nadziejê na dalsz±, d³ugotrwa³± wspó³pracê".

"Mamy przyjemno¶æ sprawiæ, ¿e CQ znajdzie siê w czo³ówce organizacji krótkofalarskich, które akceptuj± potwierdzenia elektroniczne", powiedzia³ Morris. "CQ wydaje jedne z najbardziej presti¿owych dyplomów a my przez wiele lat bez rozg³osu pracowali¶my nad stworzeniem takiego mechanizmu zg³aszania do dyplomów, który nie wymaga³by dodatkowej pracy od award managerów. Ufamy, ¿e elektroniczne karty QSL mog± znacznie zmniejszyæ koszty a mechanizm przesy³ania zg³oszeñ, który wypracowali¶my, pozwoli na efektywniejsze przetwarzanie informacji i obni¿y koszty zarówno po stronie zg³aszaj±cego jak i award managera”.

Wiêcej informacji: http://www.eqsl.cc/qslcard/PR-20090113CQ.cfm

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nadchodzące aktywności z listy Top 100 Most Wanted

PX

Pozycja
na liście

Info
3Y0 2

Członkowie polskiej grupy REBEL DX Group zapowiadają wyprawę 3Y0I na Bouvet Is. jeszcze w tym roku

5U 93

Pierre Petry HB9AMO wystartuje w CQ WW DX CW (24-25.11), używając znaku 5U9AMO

9L 96

Wyprawa używająca znaku 9LY1JM będzie pracować z Banana Islands (AF-037), Sierra Leone w terminie 9 - 21 stycznia 2019

JD/M 25 Take JG8NQJ będzie aktywny pod znakiem JG8NQJ/JD1 z Marcus Island (OC-073), Minami Torishima. Termin: listopad 2018 - luty 2019
T2 80 Tony 3D2AG będzie aktywny jako T2AR z Funafuti Atoll, Tuvalu (OC - 015) w styczniu 2019
T31 27 Wyprawa T31EU (DL2AWG, DL6JGN, DJ9RR, DM2AUJ, DK5WL, PA3EWP). Termin: 16.02-05.03.2019
TT 83 Chad pojawi się na pasmach w marcu 2019 za sprawą Dxpedycji, która będzie używać znaków TT8RR oraz TT8XX
V6 99 Toru JH0CJH będzie aktywny pod znakiem V63YAP z Yap Island (OC - 012) od 13 do 18 listopada

 Pozycje na liście wg. zestawienia DXCC Most Wanted opublikowanego przez serwis ClubLog dnia 28 sierpnia 2018.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony