Wydrukuj tę stronę

Triple Play WAS (Worked All States) Award

ImageDyplom "Triple Play WAS (Worked All States) Award" jest dostêpny dla wszystkich krótkofalowców. £±czno¶ci zg³aszane do dyplomu za ³±czno¶ci foniczne, CW oraz cyfrowe (trzy emisje) z wszystkimi 50 stanami musz± byæ potwierdzone w Logbook of the World (LoTW). Triple Play WAS Award jest dyplomem numerowanym, a numeracja zaczyna siê od 1. O numerze kolejnym decyduje data i czas przes³ania elektronicznego zg³oszenia za po¶rednictwem LoTW. Informacja o wydanych dyplomach bêdzie publikowana na stronie internetowej ARRL.
 
Dwustronne ³±czno¶ci ka¿d± z emisji z ka¿dym ze stanów musz± byæ przeprowadzone na pasmach amatorskich. Nie ma wymagania dotycz±cego minimalnego raportu. £±czno¶ci zg³aszane do Triple Play WAS mog± byæ przeprowadzone na jednym z pasm lub na wielu pasmach (poza pasmem 60 metrów).  District of Columbia mo¿na zaliczyæ jako Maryland.

3. £±czno¶ci powinny byæ przeprowadzone z tej samej lokalizacji lub z wielu miejsc, które s± od siebie odleg³e nie wiêcej ni¿ 50 mil. Zg³oszenia od stacji klubowych powinny zawieraæ nazwê klubu oraz znak stacji klubowej (lub zarz±dcy klubu).

4. Do dyplomu zaliczane s± ³±czno¶ci przeprowadzone po 00:00Z dnia 1 stycznia 2009. W LoTW zostan± wdro¿one opcje pozwalaj±ce na automatyczne zastosowanie tego kryterium. Kontakty musz± byæ potwierdzone przez LoTW. Pisemne, papierowe potwierdzenie nie bêd± akceptowane.

5. Dla dyplomu Triple Play WAS Award nie ma dodatkowych wyró¿nieñ (nalepek).

6. £±czno¶ci przeprowadzone za po¶rednictwem "przemienników" lub jakichkolwiek innych metod przekazywania nie s± zaliczane. Oddzielny WAS jest dostêpny za ³±czno¶ci via satelity. Wszystkie przeprowadzone ³±czno¶ci musz± byæ "³±czno¶ciami naziemnymi". £±czno¶ci ze statkami, zakotwiczonymi czy innymi i ze statkami powietrznymi nie mog± byæ zaliczane do dyplomu. Zadokowane na sta³e statki-muzea, jak np. Queen Mary lub inne historyczne statki s± zaliczane jako stacje naziemne.

7. Krótkofalowcy z terenów USA wysy³aj±cy zg³oszenia musz± byæ cz³onkami ARRL, aby wzi±æ udzia³ w programie dyplomowym WAS. Stacje DX nie musza spe³niaæ tego wymogu.

8. Próby fa³szowania danych, dzienników lub innych danych aplikacji mog± byæ podstaw± do dyskwalifikacji. Decyzje o Komitetu Dyplomowego ARRL (ARRL Awards Committee) s± w tych przypadkach wi±¿±ce.

9. Nale¿y stosowaæ siê instrukcji umieszczonych na stronie internetowej LoTW. Koszt Triple Play WAS Award wynosi 12 dolarów w przypadku stacji, do których dyplom bêdzie wysy³any na adres w U.S.A. lub 13 w przypadku stacji, do których dyplom bêdzie wysy³any na adres poza U.S.A. Ponadto stosowane bêd± op³aty za ka¿de zaliczane QSO. Op³aty bêd± naliczane przy wype³nianiu internetowego zg³oszenia.

¬ród³o informacji: http://www.arrl.org/awards/#was

Oceń ten artykuł
(0 głosów)