SP DX Club

Adres strony internetowej: http://www.spdxc.org/

Lista All Time

Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich członków SPDX Clubu od początku jego powstania tj. 19-09-1959. Składa się kolejno z następujących elementów:

VP6DX. Informacje

Image  DXpedycja VP6DX og³osi³a QRT 27 lutego o godzinie 13:59Z. W logu znalaz³o siê 183.863 ³±czno¶ci.

Obecnie uczestnicy wyprawy albo ju¿ dotarli do domów albo s± w drodze. Biuletyn informacyjny z 3 marca informowa³, ¿e cz³onkowie zespo³u mieli dotrzeæ na Tahiti w po³udnie we wtorek 4 marca. Nastêpnie czeka³ ich nocny lot z Tahiti do Los Angeles, gdzie mieli dotrzeæ w ¶rodê przed po³udniem. W Los Angeles zespó³ rozdzieli³ siê i ka¿dy uda³ siê w kierunku w³asnego domu. Tym samym nast±pi³o zakoñczenie fazy ekspedycyjnej projektu VP6DX.

DXpedycja VP6DX jest rekordowa pod wieloma wzglêdami. Ilo¶æ QSO w logu, sama w sobie rekordowa, jest rezultatem perfekcyjnej organizacji i doskona³ego logistycznego zaplanowania wyprawy. Co wiêcej - wyprawa nie zd±¿y³a siê jeszcze do koñca spakowaæ, kiedy w LoTW pojawi³y siê pierwsze potwierdzenia QSO dla krótkofalowców, którzy przekazali wsparcie finansowe dla wyprawy. Mo¿emy byæ dumni, ¿e w sk³adzie DXpedycji VP6DX znalaz³o siê dwóch Polaków: Leszek SP3DOI i Robert SP5XVY.

Dziêkujemy organizatorom i wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania i zrealizowania wyprawy.

Przy tej okazji dziêkujemy tak¿e Tadeuszowi SP7HT, który regularnie i na bie¿±co t³umaczy³ na jêzyk polski kolejne biuletyny informacyjne VP6DX. Polskie ¶rodowisko krótkofalarskie by³o dziêki temu doskonale poinformowane o przebiegu DXpedycji.

St Barthelemy (FJ). Nowy podmiot DXCC

ARRL DXCC Desk odgłosiło dodanie St Barthelemy (FJ) do Listy Podmiotów DXCC. Obecnie zatem lista liczy 338 podmiotów. Nowy podmiot jest zaliczany do DXCC począwszy od 14 grudnia 2007 roku (zaliczane będą karty z datą 14 grudnia 2007 oraz późniejsze). Karty QSL za nowy podmiot będą przyjmowane przez DXCC począwszy od 1 stycznia 2008 (ze względu na czas niezbędny do przygotowań administracyjnych do zaliczania nowego podmiotu).

DXing.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej DXing.pl (http://www.dxing.pl/). Celem strony jest zebranie w jednym miejscu znaków DXpedycji i aktywności zrealizowanych przez polskich krótkofalowców: zarówno typowych DXpedycji (polskich i z udziałem polskich krótkofalowców), jak też i aktywności realizowanych przy okazji działalności zawodowej. Ma to być swego rodzaju historia polskich dxpedycji i polskich aktywności spoza granic SP. Strona działa pod patronatem Zespołu Klubowego SP5ZCC. Lista aktywności z pewnością nie jest kompletna - wszelkie uzupełnienia prosimy kierować do Tomka SP5UAF...

SP5EWY - III miejsce w DeSoto Challenge

ImagePod koniec grudnia ka¿dego roku (pocz±wszy od roku 2000) krótkofalowcy z trzema najwy¿szymi wynikami wspó³zawodnictwa DXCC Challenge otrzymuj± wyró¿nienia DeSoto Cup. Na koniec grudnia 2006 posiadaczami trzech najwy¿szych wyników byli: Bob W4DR, Fausto I4EAT i Ryszard SP5EWY. Wymienieni krótkofalowcy otrzymali odpowiednio z³oty, srebrny i br±zowy medal DeSoto Challenge (po klikniêciu w obrazek z medalem mo¿na go obejrzeæ w wiêkszym rozmiarze). Ogromne gratulacje dla Ryszarda SP5EWY za osi±gniêcie tak wspania³ego wyniku i sta³e utrzymywanie go na najwy¿szym poziomie...

DXpedycja 9U0A

ImageZakoñczy³a siê DXpedycja 9U0A (26 wrzesieñ - 9 pa¼dziernik 2007). W wyprawie wziêli udzia³ Manfred DK1BT, Wolf DL4WK, Sigi DL7DF wraz Sabine (XYL), Jan DL7UFN, Frank DL7UFR oraz Leszek SP3DOI. Stowarzyszenie SPDXC jest jednym ze sponsorów wyprawy 9U0A. Warto zajrzeæ na internetow± stronê DXpedycji: http://www.dl7df.com/9u/index.html.

Wg. ankiety 425 DX News z 2003 roku Burundi znajdowa³o siê na 69 miejscu na li¶cie najbardziej poszukiwanych podmiotów DXCC. W ostatnich latach nie by³o du¿ej aktywno¶ci z Burundi, a ponadto w 1994 roku ARRL cofnê³o akredytacjê dla wielu stacji, m.in. 9U/F5FHI, 9U/EA1FH, 9U5W, 9U5DX, 9U5T, 9U5CW i 9U5DX - znaki te nie s± zaliczane do DXCC. Z pewno¶ci± Zespó³ kierowany przez Sigiego DL7DF „za³ata³” lukê i uzupe³ni³ braki je¶li chodzi o obecno¶æ 9U w krótkofalarskich wspó³zawodnictwach.

SP2BBD. Silent Key

Z głębokim żalem informujemy, że rano, w sobotę 23 lutego 2008 r odszedł z naszego grona Kolega

Norbert W. Dolny
SP2BBD

Zmarł po ciężkiej chorobie raka kości.
Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w środę, w Toruniu.

Cześć Jego Pamięci
 

SP DX Club w Italii

W tym roku mieliśmy przyjemność jako Stowarzyszenie SPDXC uczestniczyć już drugi raz w imprezie "Radioamatore Hi-Fi Car" (http://www.radioamatorepordenone.it/), odbywającej siê w Pordenone, Północne Włochy. Spotkanie w Pordenone to w istocie bardzo duże targi sprzętu krótkofalarskiego, sprzętu łączności oraz elektroniki, sprzętu komputerowego itp. Jest to także co roku okazja do spotkania poszczególnych oddziałów ARI oraz reprezentacji stowarzyszeń krótkofalarskich z innych krajów.

Spotkanie w Pordenone to okazja do poznania wielu krótkofalowców i zaprezentowania własnego stowarzyszenia. Atmosfera spotkania jest niezwykle przyjazna, sprzyja wymianie poglądów i nawiązywaniu kontaktów. W tym roku w spotkaniu SP DX Club reprezentowali SP5UAF i SP4Z. Wraz z Wiesławem przyjechał także jego syn, Piotr SQ4LP..

Lista opłaconych składek członkowskich

Wysokość składki członkowskiej:

- od roku 2018: 50 zł rocznie 
- za lata 2009-2017: minimum 24 zł rocznie
- za lata 2000-2008: minimum 12 zł rocznie

Opłata za weryfikację osiągnięć wynosi minimum równowartość 10-ciokrotnej opłaty za list zwykły krajowy wg. cennika Poczty Polskiej w dniu weryfikacji.

Wszystkie powyższe opłaty wpłacamy na konto:
 SP DX Club, Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
 ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa
 Numer konta 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

W tytule zapłaty (NIGDY W DANYCH ADRESOWYCH WPŁACAJĄCEGO) koniecznie należy podać ZNAK, NUMER CZŁONKOWSKI i za co opłata np.:

1. SP1XYZ, #462, weryfikacja luty 2017
2. SP2XYZ, #462, składka za rok 2015 2016 2017 po 24zł
3. SP3XYZ, #462, składka za 2017-24zł, weryfikacja 06.2017-20zł

Składki członkowskie powinny być opłacone wszystkie, ale przynajmniej za 3 lata wstecz, aby osiągnięcia DXCC członka SPDXC mogły się ukazywać na stronie internetowej i innych publikacjach (uchwała Zjazdu SPDXC 2007)

Sekretarz Krajowy SPDXC, Marian Słupski SP6M
Skarbnik SPDXC, Jerzy Śleźnik SP7CVW

 


 
Data aktualizacji: 2018-12-31

Legenda:

  • n/d - nie dotyczy (składka w danym roku nie dotyczyła wymienianego znaku, np. nie był jeszcze członkiem Stowarzyszenia SPDXC)
  • NIL - Not in Log = brak składki za dany rok
  • OK = składka opłacona

Znak

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3Z6AEF

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SN6P

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SO3AK

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SO3F

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SO5S

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1AEN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1C

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1DMD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1DOZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1DPA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1DSZ

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP1DTM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP1EG

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1F

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP1GQW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP1GZF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1JRF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1MGM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1MVG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1MWK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP1MWN

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1NY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1QY

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1RKR

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1RKT

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1S

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1TJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP1ZZ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2AEK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2AQP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2BMX

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP2BNJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2BUC

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2BUW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2DDX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2DNT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2DUS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2DWG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2EBG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2EFU

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2EPV

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2FAX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP2FMN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2FOV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2FTL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2FWC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2GJI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2GJV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2GUV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2HWW

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2IZC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2JEB

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2JLR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2JMB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP2JMR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2JNB

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2LLO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2QCR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2SA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2UKB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP2UUU

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2WE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP2Y

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP2YY

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3AMZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3AU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3BGD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3BNC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3CGK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3DIK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3DOF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3DSC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3DV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3E

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3EA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3EPG

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3EPK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3FAR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3FIM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3FYX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3GEM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3GRQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3GTS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3HUU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3HYK

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3IBS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3IK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3IQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3JGI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3JHY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3JIA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3JZI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3LAU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3LPR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3NX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3NYU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3PL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3QDM

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP3QYQ

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3SLK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3SX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3UY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3VT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP3XR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP4AAZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4AVG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4BEU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP4BMO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP4CUF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP4ETO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP4FMD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4GDC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP4GFG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP4LVH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4LVK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP4TB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

nd

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4TVO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP4Z

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5ADX

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5AHR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5ATO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5AUB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP5BB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP5BWO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5CCC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5CEQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5CJQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5CNA

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5COK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5DIR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5DU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5DVD

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5DZE

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP5EAQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5ELA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5ENA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5EPP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5ES

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5ETS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5EWX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5EWY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5FLB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP5FVI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5GMM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5GQX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ICQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5ILO

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5IVC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5IYY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5JXK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP5KP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5LMT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP5NZZ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2027

SP5OXJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5TT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5TZC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5UAF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5UD

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5XOC

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5XSD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6AAT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6AEG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6AO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6AUI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP6AZM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6BCC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6BOW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6BVR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6CES

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP6CIK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6CZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6DHH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6DLO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP6DNS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6DNZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP6DVP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6DYD

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6EF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6EIY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP6EQZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6FXY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6GF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6GPJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP6HEQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6IHE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP6IXF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6IXU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6JIU

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6KK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

SP6LMQ

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6LUY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6M

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6MLX

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6NIZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6NVE

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6OJJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP6OUQ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6QM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6SOX

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP6T

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7AAK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7AID

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7ASZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7ATA

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7ATY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7AWG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7BCA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7BMR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7CCB

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP7CDG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7CDH

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7CKU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7CVW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7CXV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7DAD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7DQR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7EWL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7F

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7FAH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7FRO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7GAQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7GXK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7HDA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7HQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP7HT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7HTA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7ICE

OK

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7IDX

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7IIT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7ITB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7IWA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP7IXT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7JLH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7MFQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7MFR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7MFY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7MOC

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7OGP

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7OMS

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7PA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP7QHR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP7SP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7SQK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

SP7TEX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7UWB

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7UWL

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7VZ

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7XK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8AG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP8AJK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8AQA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8ARY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8AWL

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP8AYJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8BUH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2021

SP8CIV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8CUR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP8EET

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP8FB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP8FHM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8FNA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8FUX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8GEY

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8GNF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8GSC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

KO

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8HKT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8HXN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8IIS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8IQR

OK

NIL

NIL

NIL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP8JMA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8KO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8LBK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8MI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP8NR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8NTH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8ONL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP8QEJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP8RX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8SW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8U

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9AI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9ATE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP9AUV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9AVZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9BGL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9BGS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9BQJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9BRP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9CQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP9CTT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9CTW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9CVY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP9DEM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9DLY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9DWT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9EML

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9ENV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9EWM

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9FKQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9FQI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9FUU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9FWQ

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9GDB

NIL

NIL

NIL

NIL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9GLJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9HTU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9HZF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP9HZW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9IEK

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SP9ITP

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9JZU

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9KR

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9LDP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SP9MRO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9NRO

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9ODY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9OHP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9PT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9QMP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9RCL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9REP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9RPW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9RTZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9UH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9UNX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9VEG

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9WAN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9WUZ

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9WZJ

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9XCJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9XWD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ1BHH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ1NT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ1X

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ2BNM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ2DMU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ2GXO

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ2NIJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ2RH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ3A

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ3JPV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ3PMX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ3REA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

SQ4DW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ4O

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

NIL

SQ5HAU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SQ5LMT

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ5LTL

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ5LTT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

SQ5MJB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ5OUO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ5OVL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ5WAA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

n/d

OK

NIL

NIL

SQ6PPI

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ6PWJ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ6R

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ6VRS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

SQ7AN

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SQ7EQB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SQ7FPH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ7FZR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ7IL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ7LQH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

SQ7LQJ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ7NSN

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ7PGO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

SQ7RAD

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

SQ7RL

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ8AGF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ8BGR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ8ERS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

NIL

SQ8GBE

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ8GBG

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ8J

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ8JCB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

NIL

NIL

SQ8OAU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SQ8T

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ9ACH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ9ANT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

SQ9CNC

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SQ9DKX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

SQ9DXN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ9FMU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ9HZM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ9I

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ9JKW

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ9NIS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ9S

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

 

Praca YI9KT akceptowana do DXCC

Ryszard SP8HKT/YI9GT poinformował, że jego aktywność z Iraku jako YI9GT za okres 05.08.2006 - 15.01.2007 jest zaliczana do programu dyplomowego DXCC. Informację tę Ryszard otrzymał bezpośredno z ARRL, od Billa NC1L.

Strona 23 z 26

Nadchodzące aktywności z listy Top 100 Most Wanted

Pozycje na liście wg. zestawienia opublikowanego przez serwis ClubLog. Po prefiksie w nawiasie pozycja na liście Most Wanted

3Y0 (2): Członkowie polskiej grupy REBEL DX Group zapowiadają wyprawę 3Y0I na Bouvet Is.

9L (96): Wyprawa 9LY1JM będzie pracować z Banana Islands (AF-037), Sierra Leone w terminie 9 - 21 stycznia 2019

JD/M (25): Take JG8NQJ będzie aktywny pod znakiem JG8NQJ/JD1 z Marcus Island (OC-073), Minami Torishima. Termin: listopad 2018 - luty 2019

KH8 (82): KH8/OZ1RH i KH8/OZ0J będą aktywni z American Samoa (OC-045). Termin: 15 - 22 kwietnia

T2 (80): Tony 3D2AG będzie aktywny jako T2AR z Funafuti Atoll, Tuvalu (OC - 015) w styczniu 2019

T31 (27): Wyprawa T31EU (DL2AWG, DL6JGN, DJ9RR, DM2AUJ, DK5WL, PA3EWP). Termin: 16.02-05.03.2019

TT (83): Chad pojawi się na pasmach w marcu 2019 za sprawą DXpedycji, która będzie używać znaków TT8RR oraz TT8XX

ZL7 (88): DXpedycja ZL7C będzie pracować z Chatham Is. (OC-038) od 28 marca do 2 kwietnia 2019.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony