SP DX Club

Adres strony internetowej: http://www.spdxc.org/

DXing.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej DXing.pl (http://www.dxing.pl/). Celem strony jest zebranie w jednym miejscu znaków DXpedycji i aktywności zrealizowanych przez polskich krótkofalowców: zarówno typowych DXpedycji (polskich i z udziałem polskich krótkofalowców), jak też i aktywności realizowanych przy okazji działalności zawodowej. Ma to być swego rodzaju historia polskich dxpedycji i polskich aktywności spoza granic SP. Strona działa pod patronatem Zespołu Klubowego SP5ZCC. Lista aktywności z pewnością nie jest kompletna - wszelkie uzupełnienia prosimy kierować do Tomka SP5UAF...

SP5EWY - III miejsce w DeSoto Challenge

ImagePod koniec grudnia ka¿dego roku (pocz±wszy od roku 2000) krótkofalowcy z trzema najwy¿szymi wynikami wspó³zawodnictwa DXCC Challenge otrzymuj± wyró¿nienia DeSoto Cup. Na koniec grudnia 2006 posiadaczami trzech najwy¿szych wyników byli: Bob W4DR, Fausto I4EAT i Ryszard SP5EWY. Wymienieni krótkofalowcy otrzymali odpowiednio z³oty, srebrny i br±zowy medal DeSoto Challenge (po klikniêciu w obrazek z medalem mo¿na go obejrzeæ w wiêkszym rozmiarze). Ogromne gratulacje dla Ryszarda SP5EWY za osi±gniêcie tak wspania³ego wyniku i sta³e utrzymywanie go na najwy¿szym poziomie...

DXpedycja 9U0A

ImageZakoñczy³a siê DXpedycja 9U0A (26 wrzesieñ - 9 pa¼dziernik 2007). W wyprawie wziêli udzia³ Manfred DK1BT, Wolf DL4WK, Sigi DL7DF wraz Sabine (XYL), Jan DL7UFN, Frank DL7UFR oraz Leszek SP3DOI. Stowarzyszenie SPDXC jest jednym ze sponsorów wyprawy 9U0A. Warto zajrzeæ na internetow± stronê DXpedycji: http://www.dl7df.com/9u/index.html.

Wg. ankiety 425 DX News z 2003 roku Burundi znajdowa³o siê na 69 miejscu na li¶cie najbardziej poszukiwanych podmiotów DXCC. W ostatnich latach nie by³o du¿ej aktywno¶ci z Burundi, a ponadto w 1994 roku ARRL cofnê³o akredytacjê dla wielu stacji, m.in. 9U/F5FHI, 9U/EA1FH, 9U5W, 9U5DX, 9U5T, 9U5CW i 9U5DX - znaki te nie s± zaliczane do DXCC. Z pewno¶ci± Zespó³ kierowany przez Sigiego DL7DF „za³ata³” lukê i uzupe³ni³ braki je¶li chodzi o obecno¶æ 9U w krótkofalarskich wspó³zawodnictwach.

SP2BBD. Silent Key

Z głębokim żalem informujemy, że rano, w sobotę 23 lutego 2008 r odszedł z naszego grona Kolega

Norbert W. Dolny
SP2BBD

Zmarł po ciężkiej chorobie raka kości.
Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w środę, w Toruniu.

Cześć Jego Pamięci
 

SP DX Club w Italii

W tym roku mieliśmy przyjemność jako Stowarzyszenie SPDXC uczestniczyć już drugi raz w imprezie "Radioamatore Hi-Fi Car" (http://www.radioamatorepordenone.it/), odbywającej siê w Pordenone, Północne Włochy. Spotkanie w Pordenone to w istocie bardzo duże targi sprzętu krótkofalarskiego, sprzętu łączności oraz elektroniki, sprzętu komputerowego itp. Jest to także co roku okazja do spotkania poszczególnych oddziałów ARI oraz reprezentacji stowarzyszeń krótkofalarskich z innych krajów.

Spotkanie w Pordenone to okazja do poznania wielu krótkofalowców i zaprezentowania własnego stowarzyszenia. Atmosfera spotkania jest niezwykle przyjazna, sprzyja wymianie poglądów i nawiązywaniu kontaktów. W tym roku w spotkaniu SP DX Club reprezentowali SP5UAF i SP4Z. Wraz z Wiesławem przyjechał także jego syn, Piotr SQ4LP..

Lista opłaconych składek członkowskich

Wysokość składki członkowskiej:

- od roku 2018: 50 zł rocznie 
- za lata 2009-2017: minimum 24 zł rocznie
- za lata 2000-2008: minimum 12 zł rocznie

Opłata za weryfikację osiągnięć wynosi minimum równowartość 10-ciokrotnej opłaty za list zwykły krajowy wg. cennika Poczty Polskiej w dniu weryfikacji.

Wszystkie powyższe opłaty wpłacamy na konto:
 SP DX Club, Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych
 ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa
 Numer konta 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

W tytule zapłaty (NIGDY W DANYCH ADRESOWYCH WPŁACAJĄCEGO) koniecznie należy podać ZNAK, NUMER CZŁONKOWSKI i za co opłata np.:

1. SP1XYZ, #462, weryfikacja luty 2017
2. SP2XYZ, #462, składka za rok 2015 2016 2017 po 24zł
3. SP3XYZ, #462, składka za 2017-24zł, weryfikacja 06.2017-20zł

Składki członkowskie powinny być opłacone wszystkie, ale przynajmniej za 3 lata wstecz, aby osiągnięcia DXCC członka SPDXC mogły się ukazywać na stronie internetowej i innych publikacjach (uchwała Zjazdu SPDXC 2007)

Sekretarz Krajowy SPDXC, Marian Słupski SP6M
Skarbnik SPDXC, Jerzy Śleźnik SP7CVW


Opłaty przyjęte podczas Zjazdu SPDXC 2018:

 • Składki: SP2JEB, SP3GEM, SP4BEU, SP4ETO, SP5CCC, SP5DVD, SP5EAQ, SP5GMM, SP7CVW, SP7GAQ, SP8NTH, SP9QMP, SP9REP, SQ5LTL
 • Weryfikacje: SP2JEB, SP4BEU, SP4ETO, SP5DIR, SP5GMM, SP7ASZ, SP7CDH
   

 
Data aktualizacji: 2018-10-02

Legenda:

 • n/d - nie dotyczy (składka w danym roku nie dotyczyła wymienianego znaku, np. nie był jeszcze członkiem Stowarzyszenia SPDXC)
 • NIL - Not in Log = brak składki za dany rok
 • OK = składka opłacona

Znak

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3Z6AEF

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SN6P

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SO3AK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SO3F

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SO5S

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP1AEN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1C

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP1DMD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1DOZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP1DPA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1DSZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP1DTM

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1EG

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP1F

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1GQW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1GZF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1JRF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1MGM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1MVG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1MWK

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1MWN

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1NY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1QY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP1RKR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP1RKT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP1S

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP1TJ

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP1ZZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2AEK

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2AQP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2BMX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP2BNJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2BUC

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2BUW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

2020

SP2DDX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2DNT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2DUS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SP2DWG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2EBG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2EFU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2EPV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2FAX

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2FMN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP2FOV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2FTL

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2FWC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2GJI

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2GJV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2GUV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2HWW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2IZC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2JEB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP2JLR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2JMB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP2JMR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2JNB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2LLO

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2QCR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2SA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SP2UKB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP2UUU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2WE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP2X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP2Y

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP2YY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3AMZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3AU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3BGD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3BNC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3CGK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3DIK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3DOF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3DSC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3DV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP3E

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3EA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3EPG

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3EPK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3FAR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3FIM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3FYX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3GEM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP3GRQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3GTS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3HUU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3HYK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3IBS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3IK

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3IQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3JGI

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3JHY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP3JIA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3JZI

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3LAU

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3LPR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3NX

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3NYU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3PL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3QDM

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SP3QYQ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3SLK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP3SX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SP3UY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

SP3VT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP3XR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4AAZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP4AVG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP4BEU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP4BMO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP4CUF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP4ETO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP4FMD

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP4GDC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4GFG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP4LVH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP4LVK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP4TB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

nd

OK

OK

OK

SP4TVO

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP4Z

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ADX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5AHR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ATO

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5AUB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5BB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP5BWO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2020

SP5CCC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2020

SP5CEQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5CJQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5CNA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5COK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5DIR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5DU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5DVD

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP5DZE

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5EAQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP5ELA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ENA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5EPP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ES

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ETS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP5EWX

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5EWY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5FLB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5FVI

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5GMM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP5GQX

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ICQ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5ILO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5IVC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5IYY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5JXK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP5KP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5LMT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP5NZZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2027

SP5OXJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5TT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5TZC

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5UAF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5UD

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5XOC

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5XSD

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP5YL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6AAT

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6AEG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6AO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SP6AUI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6AZM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6BCC

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6BOW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6BVR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6CES

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6CIK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP6CZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6DHH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SP6DLO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6DNS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6DNZ

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6DVP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6DYD

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP6EF

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6EIY

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6EQZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6FXY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6GF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6GPJ

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6HEQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6IHE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP6IXF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6IXU

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6JIU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6KK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

SP6LMQ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6LUY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6M

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP6MLX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6NIZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6NVE

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6OJJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP6OUQ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6QM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP6SOX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP6T

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP7AAK

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7AID

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7ASZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7ATA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7ATY

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP7AWG

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7BCA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7BMR

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7CCB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP7CDG

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7CDH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7CKU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7CVW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP7CXV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7DAD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7DQR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7EWL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7F

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7FAH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP7FRO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7GAQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP7GXK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7HDA

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7HQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7HT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7HTA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7ICE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SP7IDX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7IIT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7ITB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7IWA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7IXT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7JLH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP7MFQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7MFR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7MFY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7MOC

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP7OGP

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7OMS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7PA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7QHR

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP7SP

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7SQK

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

SP7TEX

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP7UWB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7UWL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7VZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP7XK

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8AG

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8AJK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8AQA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8ARY

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP8AWL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8AYJ

OK

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8BUH

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8CIV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

SP8CUR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8EET

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

2020

SP8FB

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8FHM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8FNA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8FUX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8GEY

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8GNF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8GSC

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

KO

OK

OK

OK

SP8HKT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8HXN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8IIS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8IQR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP8JMA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8KO

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8LBK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8MI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP8NR

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8NTH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP8ONL

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIK

NIL

NIL

SP8QEJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

NIL

SP8RX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8SW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP8U

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9AI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9ATE

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9AUV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9AVZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9BGL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9BGS

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9BQJ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9BRP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9CQ

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9CTT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9CTW

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9CVY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9DEM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9DLY

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9DWT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9EML

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9ENV

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9EWM

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SP9FKQ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP9FQI

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9FUU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9FWQ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9GDB

OK

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP9GLJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SP9HTU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9HZF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SP9HZW

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9IEK

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

SP9ITP

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SP9JZU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9KR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9LDP

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SP9MRO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9NRO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9ODY

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9OHP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2020

SP9PT

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP9QMP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP9RCL

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9REP

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SP9RPW

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9RTZ

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9UH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9UNX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SP9VEG

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9WAN

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9WUZ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9WZJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9XCJ

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SP9XWD

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ1BHH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SQ1NT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SQ1X

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ2BNM

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ2DMU

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ2GXO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ2NIJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SQ2RH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SQ3A

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ3JPV

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ3PMX

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SQ3REA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

SQ4DW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SQ4O

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

SQ5HAU

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ5LMT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ5LTL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2020

SQ5MJB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SQ5OUO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ5OVL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

SQ5WAA

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ6PPI

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ6PWJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ6R

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SQ6VRS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

SQ7AN

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ7EQB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ7FPH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ7FZR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

SQ7IL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ7LQH

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

SQ7LQJ

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ7NSN

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

2019

SQ7PGO

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

NIL

NIL

NIL

SQ7RL

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ8AGF

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ8BGR

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

SQ8ERS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

SQ8GBE

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ8GBG

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ8J

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ8JCB

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

NIL

SQ8OAU

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ8T

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ9ACH

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ9ANT

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

SQ9CNC

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

2020

SQ9DKX

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

NIL

SQ9DXN

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ9FMU

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ9HZM

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ9I

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

SQ9JKW

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ9NIS

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

NIL

SQ9S

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

 

Praca YI9KT akceptowana do DXCC

Ryszard SP8HKT/YI9GT poinformował, że jego aktywność z Iraku jako YI9GT za okres 05.08.2006 - 15.01.2007 jest zaliczana do programu dyplomowego DXCC. Informację tę Ryszard otrzymał bezpośredno z ARRL, od Billa NC1L.

Odznaka Honorowa PZK dla Włodka SP5DDJ

Dnia 24 lutego 2007 na Warszawskim Bemowie odbyło się tradycyjne już ognisko, będące okazją do spotkania warszawskich krótkofalowców. Było to już XXVI zimowe spotkanie na Bemowie. Mimo dość niskiej temperatury na spotkanie przybyło okolo 100 - 120 osób (dokładne dane zostaną ustalone na podstawie listy obecności). Na spotkanie przybyli także goście z innych okolic SP oraz spoza SP. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Prezes PZK Piotr SP2JMR oraz Przewodniczący GKR PZK Maciej SP9DQY.

W czasie spotkania Piotr SP2JMR wręczył Odznakę Honorową PZK Włodkowi SP5DDJ, w tej sposób honorując m.in. jego ogromny wkład pracy w popularyzację pracy QRP i domowych konstrukcji QRP. Jest nam niezmiernie miło, że osoba z naszego grona (Włodek jest członkiem SPDXC nr. 224) otrzymała tę zaszczytną odznakę. Gratulacje!!!

Jak zostać członkiem SP DX Clubu

Kilka słów wprowadzenia

Może na początek właściwsze byłoby postawienie pytania - po co zostawać członkiem Stowarzyszenia SPDXC... Z pewnością nie z przyczyn materialnych lecz raczej z pobudek prestiżowych i z potrzeby współpracy z krótkofalowcami o podobnych zainteresowaniach.

Człowiek jako istota społeczna zawsze czuł potrzebę współdziałania i współpracy z innymi. Dotyczy to także naszego wspaniałego hobby. Na świecie istnieje wiele klubów i stowarzyszeń, skupiających w swoich szeregach krótkofalowców zainteresowanych pewnymi dziedzinami krótkofalarskiego hobby. Są to stowarzyszenia o zasięgu krajowym a czasem międzynarodowym. Niektóre są organizacjami posiadającymi pełną osobowość prawną, inne istnieją w sposób mniej formalny, jedynie skupiając osoby zainteresowane jakimś aspektem krótkofalarstwa.

Krótkofalarskie kluby zazwyczaj organizują cykliczne spotkania członków, prowadzą tabele współzawodnictw, wydają dyplomy, często są organizatorami lub współorganizatorami zawodów krótkofalarskich. Przykładem bardzo prężnie działającej organizacji jest WWYC (World Wide Young Contesters). Jest to międzynarodowy klub młodych (do 30 roku życia) krótkofalowców zainteresowanych pracą w zawodach. Członkowie WWYC prowadzą klubową stronę WWW, wydają biuletyn, szeroko wymieniają się doświadczeniami i pomysłami, a coraz częściej dochodzi także do międzynarodowych spotkań młodych krótkofalowców. Jest to fantastyczna idea, realizowana z dużą werwą i pasją.

W Polsce klubem skupiającym krótkofalowców zainteresowanych DXowaniem jest SP DX Club - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych. Przynależność do SPDXC jest świadectwem silnego zaangażowania w krótkofalarstwo i posiadanie dużych osiągnięć DXowych czy sportowych. SP DX Club powstał w 1959 roku jako klub specjalistyczny Polskiego Związku Krótkofalowców. W roku 2000, na Zjeździe SPDXC w Ustroniu Śląskim nastąpiło przekształcenie klubu w SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych. Od tej chwili SPDXC posiada osobowość prawną i jest niezależnym stowarzyszeniem. Stowarzyszenie SPDXC jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Krótkofalowców. SP DX Club prowadzi wiele współzawodnictw DXowych i we współpracy z PZK jest współorganizatorem międzynarodowych zawodów SP DX Contest. Członkowie i sympatycy klubu spotykają się co roku na zjazdach SP DX Clubu. Zjazdy to między innymi miejsce formalnych obrad członków Stowarzyszenia SPDXC. Praktycznie na każdy Zjazd SPDXC zapraszany jest krótkofalowiec, który jest uczestnikiem znanych DXpedycji. Oprócz formalnego planu zjazdu duże znaczenie mają towarzyskie spotkania polskich (i nie tylko) DXmanów, rozmowy od DXach, antenach, krótkofalarskie opowieści i wymiana doświadczeń.

Czy warto być członkiem SP DX Clubu?

Coż - nasza subiektywna odpowiedź brzmi - WARTO. Przynależność do klubu, który skupia polskich DXmanów świadczy o krótkofalarskich zainteresowaniach, o zamiłowaniu do DXowania i wreszcie stanowi potwierdzenie posiadania odpowiednich osiągnięć DXowych. Stwierdzenie "Należę do SPDXC" oznacza "Jestem DXmanem, mam DXowe osiągnięcia w pracy na pasmach, należę do klubu skupiającego podobnych do mnie pasjonatów, należę do czołówki DXmanów w moim kraju". Zawsze będzie wielu krótkofalowców, którzy nie chcą należeć do SPDXC czy innych klubów i stowarzyszeń krótkofalarskich, a posiadają fantastyczne osiągnięcia krótkofalarskie. Podjęcie decyzji o przynależności do specjalistycznego stowarzysznia, jakim jest SPDXC zawsze było i będzie sprawą indywidualnej decyzji. Krótkofalowcy zazwyczaj umieszczają na swoich kartach QSL informacje o klubach do których należą. Umieszczenie na karcie zapisów typu "Member of SPDXC, AGCW-DL, EUDXF" oznacza "Jestem DXmanem, zwolennikiem telegrafii i wspieram finansowo DXPedycje". Oglądając kartę QSL z takimi informacjami, dowiadujemy się więcej o naszych korespondentach, lepiej ich poznajemy. Informacje takie mają także znaczenie prestiżowe.

Rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu SPDXC

W SP DX Clubie istnieje kilka rodzajów członkostwa: rzeczywiste, honorowe i wspierające. To co przede wszystkim interesuje polskich krótkofalowców to członkostwo rzeczywiste. Szczegółowe wymagania określa Statut SPDXC oraz regulamin działania Sekretariatu Krajowego SPDXC. Tutaj wymienimy najważniejsze rzeczy. Członkiem rzeczywistym SP DX Clubu może zostać każdy polski krótkofalowiec, który przedstawi karty QSL dokumentujące przeprowadzenie łączności lub nasłuchów z co najmniej 100 podmiotami DXCC wg. aktualnej listy DXCC. Po wysłaniu i zaakceptowaniu zgłoszenia oraz opublikowaniu znaku kandydata w biuletynie CDQX rozpoczyna się półroczny okres kandydacki. W tym sześciomiesięcznym okresie zgłaszający musi przesłać do Zarządu SPDXC dwie pozytywne opinie na swój temat, pochodzące od aktualnych członków rzeczywistych Stowarzyszenia SPDXC. Po upłynięciu półrocznego okresu kandydackiego, zgłaszający automatycznie uzyskuje członkostwo rzeczywiste w SP DX Clubie, o ile w tym czasie do Zarządu SPDXC nie wpłyną na jego temat żadne negatywne opinie.

Jak zostać członkiem SP DX Clubu?

Weryfikacja kart QSL

Członkami Stowarzyszenia SPDXC zostają osoby zainteresowane DXowaniem czy zawodami. Zasadniczym wymaganiem jest konieczność posiadania kart QSL potwierdzających łączności z minimum 100 podmiotami DXCC. Wysyłając zgłoszenie do SP DX Clubu należy przedstawić karty QSL dokumentujące przeprowadzone łączności. W praktyce musimy, wraz ze zgłoszeniem, przesłać karty do Sekretarza Krajowego SPDXC, który po sprawdzeniu odsyła karty. Należy pamiętać o tym, aby do przesyłki dołączyć zwrotnie zaadresowaną kopertę oraz odpowiednią opłatę pocztową w znaczkach. W podobny sposób - kiedy już uzyskamy członkostwo w SPDXC - wysyłamy do Sekretarza Krajowego SPDXC uzupełnienia, czyli informacje o nowych potwierdzonych podmiotach DXCC. Jednak nie zawsze konieczne jest przesyłanie kart QSL do Sekretarza Krajowego SPDXC. Aby ułatwić proces weryfikacji, SP DX Club wyłonił tzw. Mężów Zaufania. Są to polscy krótkofalowcy uprawnieni do weryfikowania kart QSL. Zgłoszenie (bąd? uzupełnienie) wraz z kartami można dostarczyć (np, osobiście) mężowi zaufania, który dokonuje weryfikacji kart QSL. Następnie do Sekretariatu przesyłamy zgłoszenie/ uzupełnienie podpisane przez męża zaufania. Doskonałą okazją do zweryfikowania posiadanych kart QSL są także coroczne Zjazdy SP DX Clubu, gdzie zawsze istnieje możliwość bezpośredniego przedstawienia Sekretarzowi SPDXC swojego zgłoszenia i kart QSL.

Pozytywne opinie

Aby uzyskać członkostwo rzeczywiste w SPDXC, należy przedstawić Zarządowi SPDXC (przesłać do Sekretarza Krajowego) dwie pozytywne opinie na swój temat, pochodzące od dwóch członków rzeczywistych stowarzyszenia. Najczęściej o wystawienie takich opinii prosimy znajomych krótkofalowców, należących do SPDXC. Jeśli nie znamy nikogo takiego, zawsze można zwrócić się z taką prośbą do wybranych osób listownie (najlepiej via e mail), mimo że ich nie znamy. W takim wypadku konieczne będzie przedstawienie się w kilku zdaniach i opisanie swoich dotychczasowych osiągnięć. SP DX Club jest klubem otwartym i z pewnością żaden z obecnych członków nie odmówi wystawienia uzasadnionej pozytywnej opinii. Dobrym wyjściem z sytuacji może być także przybycie na Zjazd SPDXC, gdzie można uzyskać bezpośrednią pomoc. Członkowie SPDXC mogą wysyłać wystawione opinie do Sekretarza Krajowego SPDXC pocztą elektroniczną. Mogą być także wystawione w tradycyjnej, papierowej formie i dołączone do zgłoszenia.

Zgłoszenia

Przez wiele lat wszystkie zgłoszenia, zawierające listy potwierdzonych krajów, były wysyłane w formie papierowej. W rezultacie zgromadzonych zostało ponad trzynaście grubych tomów dokumentów, zgłoszeń i kopii pism wysyłanych przez Sekretariat Krajowy do członków SPDXC. Zarząd SPDXC postanowił zautomatyzować proces obsługi Sekretariatu Krajowego. Marek SP7DQR napisał program komputerowy obsługujący Sekretariat Krajowy i automatyzujący obsługę Listy Osiągnięć Członków SPDXC. Program SPDXC Baza jest przeznaczony do generowania plików z danymi dotyczącymi osiągnięć członków (i kandydatów) SPDXC. Dane są generowane w postaci plików elektronicznych oraz w postaci wydruków.

Wysyłając zgłoszenie nie robimy tego w tradycyjnej, papierowej formie. Wszystkie dane dotyczące potwierdzonych podmiotów DXCC wprowadzamy do programu SPDXC Baza. Następnie odpowiednio wygenerowany plik wraz z kartami QSL przedstawiamy do weryfikacji. Dane przesłane do Sekretariatu są wczytywane do programu Obsługa Sekretariatu, który automatycznie tworzy niezbędne dokumenty weryfikacyjne, wylicza stany osiągnięć itp. Program SPDXC Baza jest całkowicie darmowy. Jest dostępny na stronie SP DX Clubu (http://www.spdxc.org/) oraz na stronie Marka SP7DQR - autora programu (http://sp7dqr.pl/).

Wysyłając pierwsze zgłoszenie czyli wstępując w szeregi Stowarzyszenia SPDXC do Sekretarza Krajowego należy przesłać także wypełnioną i podpisaną Deklarację Członkowską.

Podsumowując - aby zostać członkiem Stowarzyszenia SPDXC należy:

 • posiadać potwierdzone kartami QSL 100 podmiotów DXCC o - dane dotyczące posiadanych potwierdzonych podmiotów DXCC wpisać do programu SPDXC Baza (pobierz program ze strony Marka SP7DQR http://sp7dqr.pl/, dział Programy)
 • przedstawić Sekretarzowi Krajowemu SPDXC lub Mężowi Zuafania do weryfikacji posiadane karty QSL (patrz: Lista Mężów Zaufania)
 • dokonać opłaty składki członkowskiej oraz opłaty za weryfikację kart QSL (patrz: dane adresowe, numer konta)
 • wypełnić Deklarację Członkowską (pobierz Deklarację Członkowską - plik PDF)
 • komplet dokumentów przesłać do Sekretarza Krajowego SPDXC (patrz: dane adresowe)
 • w okresie pół roku od zgłoszenia uzyskać dwie pozytywne opinie od rzeczywistych członków Stowarzyszenia SPDXC; opinie muszą być przesłane (listownie lub via e-mail) do Sekretarza Krajowego SPDXC; w praktyce niektórzy kandydaci przesyłają pozytywne opinie od raz razem ze zgłoszeniem, co jest to w pełni akceptowalne (patrz: Lista Członków Stowarzyszenia SPDXC)
 • Sekretarz SPDXC umieści znak na liście Kandydatów (patrz: Lista Kandydatów)
 • po okresie pół roku uzyskujemy członkostwo rzeczywiste w Stowarzyszeniu SPDXC

 

Powiązane z treścią pliki do pobrania z działu Download
Nazwa pliku/plików Data dodania Wielkość pliku Ilość pobrań    
SP DX Club. Jak wstąpić do SPDXC 2.0 2005-01-14 01:00:00 229.34 KB 4 358 Pobierz

YI9GT

Zenek SP3GTS od 9 lutego ponownie nadaje z Iraku, używając znaku YI9GT. Nadaje z polskiej bazy w QTH: Ad Diwaniyah.

Zenek napisał: Pobyt mój tutaj potrwa do końca lipca 2007r. Wyposażenie stacji: ICOM-765, HM digi interface, do logowania i emisji cyfrowych MixWin v. 2.17, Antena GP-7 wg. SP7GXP oraz w przyszłości Delta na 80m. Karty QSL via SP3GTS po powrocie tj. od sierpnia br. Pozdrawiam i do usłyszenia na pasmach.

Vy 73's Zenek YI9GT

Strona 23 z 25

Nadchodzące aktywności z listy Top 100 Most Wanted

PX

Pozycja
na liście

Info
VP6D 19 Członkowie PDXG DX Group będą aktywni pod znakiem VP6D z Ducie Island (OC-182) od 20 października do 3 listopada
JD/M 25 Take JG8NQJ będzie aktywny pod znakiem JG8NQJ/JD1 z Marcus Island (OC-073), Minami Torishima. Termin: listopad 2018 - luty 2019
ZD9 48 Steve G4EDG będzie aktywny jako ZD9CW z Tristan da Cunha Island (AF-029) od 20 września do 22 października 2018
YJ 75 Stan LZ1GC będzie aktywny jako YJ0GC z Efate Island (OC-035), Vanuatu od 15 października do 4 listopada.
TT 79 LA7GIA będzie aktywny jako TT8KO z Chad. Termin: 9 - 21 października
KH8 80 Hiro JF1OCQ i Mark JJ1TBB będą aktywni jako W1VX/KH8 i KH8C z American Samoa (OC-045). Od 27 października do 6 listopada
ZL7 87 DXpedycja ZL7X będzie pracować z Chatham Islands (OC-038) od 16 do 22 października

 Pozycje na liście wg. zestawienia DXCC Most Wanted opublikowanego przez serwis ClubLog dnia 28 sierpnia 2018.

Członkowie SP DX Clubu (losowe zdjęcia z galerii):

Początek strony