1. Regulamin niniejszy określa zasady współzawodnictwa dyplomowego krótkofalowców polskich pod nazwą SPHC.
 2. Współzawodnictwo  dyplomowe prowadzone jest przez  sekcję dyplomową SP DX Clubu i polega na  prowadzeniu tabeli osiągnięć polskich krótkofalowców.
 3. Dyplomy dzielą się na:
  A – dyplomy wyczynowe, otrzymane za spełnienie określonych wymagań regulaminowych.
  B – dyplomy za pracę w zawodach  na KF-ie i UKF-ie.
 4. Zgłoszenie do współzawodnictwa następuje poprzez przesłanie do prowadzącego  tabelę osiągnięć wykazu posiadanych dyplomów.
 5. Współzawodnictwo prowadzone jest w następujących grupach.
  A –  nadawcy indywidualni
  B –  stacje klubowe
  C –  nasłuchowcy
 6. Zgłoszenie powinno zawierać:
  A – znak, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego.
  B – wykaz posiadanych dyplomów z obliczoną punktacją oraz podanie pełnej nazwy dyplomu, numeru, klasy lub nalepki. W przypadku dyplomów za zawody – uzyskane miejsce.
  C – podpisane oświadczenie zgłaszającego, że wykaz jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
 7. Każdy uczestnik współzawodnictwa otrzymuje numer członkowski SPHC.
 8. Sekcja dyplomowa może wydawać dyplom członkowski oraz dyplom za łączności lub nasłuchy z członkami SPHC.
 9. Uczestnik współzawodnictwa może być pominięty w tabeli osiągnięć, o ile w ciągu 5 lat nie nadeśle uzupełnienia. Zachowuje w dalszym ciągu swój numer i członkostwo w SPHC.

Współzawodnictwo prowadzi:

Mikołaj Ciereszko
SP5CJQ

ul. Młodzieżowa 4 m 7
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: : sp5cjq@interia.pl


IOTA SPDXC. Wyniki bieżące