1. Weryfikację mogą przeprowadzać Mężowie Zaufania SPDXC powołani przez Zarząd SP DX Clubu.
   
 2. Obszarem działania Mężów Zaufania jest cały obszar Polski.
   
 3. Wnioski składane są wyłącznie wg. wzoru wytworzonego w programie SPDXC Baza autorstwa Marka SP7DQR http://www.sp7dqr.pl/spdxc.php z uwzględnieniem pkt. 9, 10 i 18.
 4. Osoba weryfikująca (Mąż Zaufania – w tym członkowie aktualnego zarządu SP DX Clubu) sprawdza podane na kartach QSL i w wykazie z LoTW dane ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas i pasmo, a w przypadku wątpliwości weryfikuje posiadane informacje z innymi osobami mającymi odpowiednią wiedzę w tym temacie.
 5. Aplikant po dokonanej weryfikacji pozostawia podpisany przez siebie wniosek u Męża Zaufania.
 6. Mąż zaufania podpisuje wniosek i przesyła go do sekretarza stowarzyszenia, prowadzącego współzawodnictwo osiągnięć członków SP DX Clubu.
 7. W przypadku odmowy weryfikacji sekretarz informuje o tym fakcie aplikanta i podaje taką informację na Liście Dyskusyjnej prowadzonej przez SP DX Club.
 8. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie wszystkich współzawodnictw w SPDXC są zobowiązane do częstszej niż wyrywkowej kontroli deklarowanych osiągnięć.
 9. Zgłaszający osiągnięcia do wszystkich współzawodnictw prowadzonych przez SP DX Club powinni składać je wraz z oświadczeniem o treści:

  Niniejszym przedstawiam do weryfikacji powyższe podmioty na podstawie kart QSL oraz danych z LOTW. Oświadczam, że:
  1. Przestrzegam prawa dotyczącego amatorskiej służby radiokomunikacyjnej w Polsce, warunków posiadanego pozwolenia radiowego, oraz wszystkich zasad opisanych w regulaminach SP DX Clubu i DXCC
  2. Łączności przedstawione do weryfikacji były wykonane przeze mnie samodzielnie z lokalizacji położonych wyłącznie na terytorium Polski, bez wsparcia pośredniczących urządzeń technicznych zlokalizowanych poza granicami kraju (Remote Station, Web-SDR, itp.) a wszystkie nadajniki i odbiorniki stanowiące użytą stację znajdowały się w obrębie koła o średnicy 500 metrów.
  3. Na czas weryfikacji bezwarunkowo udostępnię osobie weryfikującej karty QSL lub swoje hasło i login do danych w LoTW.
  4. Wyrażam zgodę na publikację moich osiągnięć na stronie SP DX Clubu, a w przypadku odmowy weryfikacji zgadzam się na podanie tej informacji na Liście Dyskusyjnej SP DX Clubu.
  5. Poddaję się decyzjom Sekretariatu Krajowego SP DX Clubu i uznaję fakt , że wszystkie jego decyzje są ostateczne.
    
 10. Druk oświadczenia można pobrać ze strony spdxc.org.pl.
 11. Karty QSL powinny być w stanie umożliwiającym odczytanie:
  A) znak i QTH stacji od której QSL pochodzi,
  B) znak stacji dla której kartę wystawiono,
  C) data, emisja, raport i pasmo na którym została nawiązana łączność
  D) brak skreśleń i poprawek
   
  W wypadku wątpliwości co do wiarygodności przedłożonej karty ostateczną decyzję podejmuje Sekretarz Krajowy.
   
 12. Potwierdzone zgłoszenie przesyłane jest na adres Sekretarza Krajowego listem ZWYKŁYM przez Męża Zaufania.
 13. Mężowi zaufania można również okazać dowód opłaty weryfikacyjnej, jednak musi on wtedy dokonać stosownej adnotacji potwierdzającej, że dowód opłaty został przedstawiony i wtedy do Sekretariatu nie trzeba wysyłać kopii dowodu opłaty weryfikacyjnej.
   
 14. Opłata weryfikacyjna wynosi równowartość 10-ciokrotnej opłaty na list zwykły wg cennika poczty polskiej w dniu weryfikacji. Wpłaty dokonujemy na aktualne konto SP DX Clubu, z dopiskiem w tytule opłaty: znak wywoławczy, numer członkowski, opłata weryfikacyjna.
 15. Weryfikujący, zobowiązany jest przesłać drogą internetową na adres Sekretariatu SP DX Clubu  plik elektroniczny ze znakiem i datą jego sporządzenia, najlepiej z całą zawartością swoich osiągnięć, czyli dotychczasowych i zgłaszanych w jednym pliku programu SPDXC_Baza.Pozwoli to ustalić stan osiągnięć po weryfikacji i stworzyć pełne archiwum osiągnięć w postaci elektronicznej. 
 16. W przypadku bezpośredniej weryfikacji w Sekretariacie SP DX Clubu należy przygotować te same dokumenty (karty QSL, zestawienie, dowód opłaty weryfikacyjnej, oraz oświadczenie) co mężowi zaufania i przesłać je listem POLECONYM na aktualny adres Sekretarza wraz z załączoną kopertą zwrotną i opłatą na odesłanie kart QSL również listem POLECONYM.
 17. Ostateczne pozytywne zweryfikowanie nowych podmiotów jest wyłącznie decyzją Sekretarza Krajowego.
 18. Do czasu opracowania nowej wersji oprogramowania służącego do elektronicznej weryfikacji, obecnie program SPDXC_Baza autorstwa Marka SP7DQR, obowiązuje druk oświadczenia wg Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Informacje dodatkowe:

Lista Mężów Zaufania SP DX Clubu:

Mężowie zaufania, to osoby powołane przez Zarząd Stowarzyszenia SP DX C,lubu uprawnione do weryfikacji kart QSL do Listy Osiągnięć Członków SP DX Clubu w imieniu Sekretarza Krajowego SPDXC. Mężowie zaufania mogą także weryfikować karty osobom zamierzającym wstąpić w szeregi SP DX Clubu.

Lista znaków osób uprawnionych do weryfikacji kart QSL we współpracy z Sekretarzem Krajowym SP DX Clubu:

SP1SP1JRF
SP2SP2BNJ, SP2GJI, SP2GJV
SP3SP3FAR, SP3GEM
SP4SP4ETO
SP5SP5CCC, SP5ELA, SP5EWY, SP5UAF
SP6SP6BOW, SP6CIK, SP6EQZ, SP6M, SP6T
SP7SP7CVW, SP7DQR, SP7GAQ
SP8SP8AJK, SP8FNA, SP8NR
SP9SP9AI, SP9BRP, SP9DWT, SP9PT

W okresie kadencji uprawnienia Mężów Zaufania mają członkowie Zarządu SPDXC. Lista obowiązuje od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Poniżej przycisk do pobrania formularza „Oświadczenia”, które po wypełnieniu jest wymagane przy każdej weryfikacji.