Masz pytanie? Szukasz informacji?
Kategorie
< Wszystkie tematy
Drukuj

Jak zostać członkiem SP DX Clubu

Po co i dlaczego? Kilka słów wprowadzenia

Jeżeli właśnie czytasz tę publikację, prawdopodobnie rozważasz wstąpienie do SP DX Clubu i masz swoją osobistą motywację.

Jednak na samym początku rzeczywiście warto postawić pytanie: po co zostawać członkiem Stowarzyszenia SPDXC?

Człowiek jako istota społeczna zawsze czuł potrzebę współdziałania, współpracy, dzielenia się doświadczeniami i wreszcie także współzawodniczenia z innymi członkami swojej społeczności. Wszystkie te ludzkie potrzeby dotyczą także środowiska radioamatorów i leżą u podstaw powstania takich stowarzyszeń, jak SP DX Club.

Krótko o historii

SP DX Club powstał w 1959 roku. Został powołany do życia jako klub specjalistyczny Polskiego Związku Krótkofalowców i w tej formie organizacyjnej funkcjonował do roku 2000.

W roku 2000, podczas Zjazdu SPDXC w Ustroniu Śląskim nastąpiło przekształcenie klubu w stowarzyszenie: SPDXC – Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych. Od tej chwili SPDXC posiada osobowość prawną i jest niezależnym, samodzielnym stowarzyszeniem. W dalszym ciągu krótką, przyjętą powszechnie formą nazwy stowarzyszenia jest po prostu „SP DX Club”.

Stowarzyszenie SPDXC jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Więcej informacji na temat działalności SP DX Clubu można znaleźć w artykule SP DX Club. Co robimy? – jeśli jeszcze nie czytałeś, zachęcamy do lektury, aby lepiej poznać SP DX Club.

Działalność SP DX Clubu. W skrócie…

SP DX Club prowadzi wiele współzawodnictw sportowych oraz we współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców jest współorganizatorem międzynarodowych zawodów SP DX Contest.

Członkowie i sympatycy klubu spotykają się co roku na zjazdach SP DX Clubu. Zjazdy to nie tylko miejsce formalnych obrad, ale (co jest być może najważniejsze) okazja do przyjacielskich spotkań i wymiany doświadczeń.

Jak zostać członkiem SP DX Clubu

W SP DX Clubie istnieje kilka rodzajów członkostwa: rzeczywiste, honorowe i wspierające. Dla polskiego krótkofalowca, zainteresowanego DXowaniem i zawodami najważniejsze jest członkostwo rzeczywiste.

Szczegółowe wymagania członkowskie określa Statut SPDXC. Poniżej opisano najważniejsze informacje, wynikające z tekstu Statutu.

Zasady ogólne

Członkiem rzeczywistym SP DX Clubu może zostać każdy polski krótkofalowiec, który przedstawi karty QSL dokumentujące przeprowadzenie łączności z liczbą co najmniej 100 podmiotów DXCC wg. aktualnej listy DXCC.

Procedurę wstąpienia do SP DX Clubu rozpoczyna wysłanie zgłoszenia. Po przyjęciu zgłoszenia rozpoczyna się półroczny okres kandydacki i jednocześnie znak kandydata jest publikowany na stronie internetowej SP DX Clubu. W tym sześciomiesięcznym okresie zgłaszający musi przesłać do Zarządu SPDXC dwie pozytywne opinie na swój temat, pochodzące od aktualnych członków rzeczywistych Stowarzyszenia SPDXC. Po upłynięciu półrocznego okresu kandydackiego, zgłaszający automatycznie uzyskuje członkostwo rzeczywiste w SP DX Clubie, o ile w tym czasie do Zarządu SPDXC nie wpłyną na jego temat żadne negatywne opinie.

Warto zaznaczyć, że aby rozpocząć półroczny okres kandydacki, wystarczy przedstawić potwierdzenia nie mniej niż 75 podmiotów według aktualnej listy DXCC i w okresie kandydackim uzupełnić stan osiągnięć do wymaganego regulaminem, czyli nie mniej niż 100 cfm.

Zgłoszenie

Początkowo przez wiele lat zgłoszenia i weryfikacje miały formę papierową. W rezultacie zgromadzonych zostało ponad trzynaście grubych tomów dokumentacji. Taka papierowo-manualna metoda przeszła już do historii. Obecnie wykorzystujemy w znacznym stopniu zautomatyzowaną procedurę. Marek SP7DQR stworzył program komputerowy obsługujący Sekretariat Krajowy i automatyzujący obsługę Listy Osiągnięć Członków SPDXC. Program SPDXC Baza jest przeznaczony do generowania plików z danymi dotyczącymi osiągnięć członków (i kandydatów) SPDXC. Dane są generowane w postaci plików elektronicznych oraz wydruków.

Aby przygotować zgłoszenie, wszystkie dane dotyczące potwierdzonych podmiotów DXCC wprowadzamy do programu SPDXC Baza. Następnie odpowiednio wygenerowany plik wraz z kartami QSL przedstawiamy do weryfikacji. Weryfikację może wykonać Sekretarz Krajowy SP DX Clubu lub jeden z Mężów Zaufania. O weryfikacji przeczytasz w dalszej części dokumentu.

Program SPDXC Baza jest całkowicie darmowy. Jest dostępny na stronie Marka SP7DQR – autora programu (http://www.sp7dqr.waw.pl/).

Dane przesłane do Sekretariatu są wczytywane do programu Obsługa Sekretariatu, który automatycznie tworzy niezbędne dokumenty weryfikacyjne, wylicza stany osiągnięć itp.

Wysyłając pierwsze zgłoszenie czyli wstępując w szeregi Stowarzyszenia SPDXC do Sekretarza Krajowego należy przesłać także wypełnioną i podpisaną Deklarację Członkowską. Ponadto należy wpłacić na konto SPDXC opłatę za wstępną (pierwszą) weryfikację kart. Dodatkowo do wniosku należy załączyć wypełnione i podpisane „Oświadczenie”. Informacja o wysokości opłaty oraz plik „Oświadczenia” jest dostępny w zakładce ( patrz Sekretariat Krajowy – Regulamin weryfikacji ). Składanie tego „Oświadczenia” obowiązuje każdorazowo przy kolejnych weryfikacjach.

Weryfikacja kart QSL

Wysyłając zgłoszenie do SP DX Clubu należy przedstawić karty QSL dokumentujące przeprowadzone łączności, wymienione w zgłoszeniu.

Karty muszą być zweryfikowane przez Sekretarza Krajowego lub przez jednego z Mężów Zaufania SP DX Clubu. Mężowie Zaufania to osoby uprawnione przez Zarząd SP DX Clubu do przeprowadzania weryfikacji kart QSL.

W praktyce najlepsze i najczęściej wykorzystywane jest skontaktowanie się z Mężem Zaufania i właśnie w tym celu SP DX Club powołał tę funkcję – aby ułatwić proces weryfikacji kart QSL i maksymalnie ograniczyć konieczność przesyłania kart do weryfikacji drogą pocztową. Osobiste spotkanie z Sekretarzem lub Mężem Zaufania jest chyba najwygodniejszą formą. SP DX Club zalicza także łączności potwierdzone za pośrednictwem Logbook of the World (LoTW) – w czasie spotkania z Mężem Zaufania można zalogować się na swoje konto LoTW, aby przedstawić posiadane potwierdzenia. W praktyce często Mężowi Zaufania udostępniane jest tymczasowo hasło do LoTW w celu dokonania weryfikacji.

Okres kandydacki

Po przesłaniu pierwszego zgłoszenia (ze zweryfikowanym stanem osiągnięć) oraz deklaracji członkowskiej, Sekretarz Krajowy SPDXC sprawdza otrzymaną dokumentację, co – biorąc pod uwagę przebieg procedury – zwykle jest formalnością. Następnie wczytuje otrzymane dane do programu przeznaczonego do obsługi Sekretariatu Krajowego SPDXC.

Dane ewidencjonowane przez Sekretariat Krajowy są cyklicznie, zwykle 1 – 2 razy w miesiącu, publikowane na stronie internetowej SP DX Clubu. Jednym z elementów składowych tych danych jest Lista kandydatów. Wraz z pierwszym opublikowaniem znaku na Liście kandydatów rozpoczyna się półroczny okres kandydacki.

Pozytywne opinie

Aby uzyskać członkostwo rzeczywiste w SPDXC, należy przedstawić Zarządowi SPDXC (przesłać do Sekretarza Krajowego) dwie pozytywne opinie na swój temat, pochodzące od dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Najczęściej o wystawienie takich opinii prosimy znajomych krótkofalowców, należących do SPDXC. Jeśli nie znamy nikogo takiego, można zwrócić się z odpowiednią prośbą do wybranych osób, mimo że ich nie znamy. W takim wypadku konieczne będzie przedstawienie się w kilku zdaniach i opisanie swoich dotychczasowych osiągnięć.

SP DX Club jest klubem otwartym i z pewnością żaden z obecnych członków Stowarzyszenia nie odmówi wystawienia uzasadnionej pozytywnej opinii. Dobrym rozwiązaniem może być także przybycie na Zjazd SPDXC, gdzie można uzyskać bezpośrednią pomoc. Należy zaznaczyć, że sama treść opinii nie jest w żaden sposób sformalizowana.

Opinie muszą wpłynąć do Sekretariatu Krajowego w okresie kandydackim. W praktyce zdarza się, że kandydat na członka SP DX Clubu przesyła pozytywne opinie już razem z samym zgłoszeniem. Jest to praktyka jak najbardziej akceptowalna.

Członkostwo w SP DX Clubie

Po upływie półrocznego okresu kandydackiego i otrzymaniu pozytywnych opinii, kandydat może zostać członkiem SP DX Clubu. Sekretarz Krajowy informuje kandydata o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia SPDXC, jednocześnie nadając numer członkowski. Jednocześnie znak kandydata jest umieszczany na Liście Osiągnięć członków SPDXC oraz Liście All Time.

Osoba uzyskująca członkostwo w SP DX Clubie jest zobowiązana do opłacenia składki członkowskiej, począwszy od roku w którym uzyskuje członkostwo rzeczywiste.

Składki i opłaty członkowskie

Wysokość składki członkowskiej jest podana w zakładce strony SPDXC (Informacje składkowe – Jak opłacić składki ). Kandydat opłaca składkę w momencie uzyskania członkostwa SPDXC (nadania numeru członkowskiego). Regularne i terminowe opłacanie składek jest warunkiem koniecznym do publikacji znaku w zestawieniach „Lista osiągnięć” oraz „Lista All Time”. Warunki te podane są odpowiednio przy każdym z tych zestawień.

Dodatkowo pobierana jest opłata za każdą weryfikację. Weryfikacja jest związana z aktualizacją naszych osiągnięć na Liście Osiągnięć członków SP DX Clubu.

Jeśli otrzymaliśmy karty potwierdzające nowe dla nas podmioty i chcielibyśmy, aby znalazło to odzwierciedlenie na Liście Osiągnięć, należy przygotować zgłoszenie weryfikacyjne w programie SPDXC Baza, karty należy zweryfikować (u Sekretarza Krajowego lub Męża Zaufania) i przesłać zgłoszenie aktualizujące wraz z dowodem wniesienia opłaty weryfikacyjnej do Sekretarza Krajowego SPDXC.

Opłata weryfikacyjna jest stała i wynosi nie mniej niż równowartość 10-ciokrotnej opłaty za list zwykły krajowy.

Warto w tym miejscu napisać, na jakie cele przeznaczane są składki gromadzone przez SP DX Club. Stowarzyszenie zawsze dążyło do maksymalnego ograniczenia kosztów działalności. Funkcje pełnione przez członków Zarządu SPDXC czy osoby prowadzące współzawodnictwa, to funkcje honorowe, nie związane z jakąkolwiek formą finansowego wynagrodzenia.

Stałe koszty, ponoszone co roku, to m.in. koszty utrzymania domeny internetowej i serwera wirtualnego, koszty korespondencji (np. dyplomy członkowskie czy dyplomy za SP DX Maraton KF), nagrody fundowane w zawodach SP DX Contest, koszty obsługi rachunku bankowego czy koszty opracowania corocznych sprawozdań finansowych (stowarzyszenie jest zobowiązane do opracowywania takich sprawozdań i co roku jest to na zlecenie SPDXC wykonuje to profesjonalne biuro rachunkowe.

Jednak powyżej wymienione koszty to niewielki procent ponoszonych wydatków. Zgromadzone składki są przeznaczane przede na finansowe wspieranie wypraw krótkofalarskich – DXpedycji. Dzieje się tak od wielu lat – znaczek SP DX Clubu można znaleźć wśród sponsorów większości polskich wypraw oraz wśród organizacji wspierających liczne wyprawy międzynarodowe. Lista wypraw (jest ich kilkadziesiąt), które otrzymały wsparcie od SP DX Clubu znajduje się na stronie internetowej SPDXC.

Podsumowanie

Zapraszamy do grona członków SP DX Clubu – polskiego stowarzyszenia, skupiającego pasjonatów dalekich łączności, dyplomów i zawodów krótkofalarskich. Poniżej znajduje się podsumowanie tego, co zostało opisane na poprzednich stronach – podsumowanie w postaci kolejnych kroków, które należy wykonać, aby zostać członkiem SP DX Clubu.

Zapraszamy i czekamy na Ciebie!

Jak zostać członkiem SP DX Clubu. Krok po kroku

EtapOpis
Mieć wolę wstąpienia do SP DX Clubu
To zależy tylko od Ciebie! Jeśli to czytasz, jesteś na dobrej drodze...
Posiadać potwierdzone kartami QSL/LoTW minimum 75 (kandydat) 100 (pełne członkostwo) podmiotów DXCCTo także zależy tylko od Ciebie, ale jeśli pomyślałeś o wstąpieniu do SPDXC, zapewne masz to już „z głowy”…
Zapoznać się ze Statutem SP DX ClubuPobierz tekst Statutu: >>
Wypełnić deklarację członkowskąPobierz formularz deklaracji: >>
Ściągnąć program SPDXC Baza i wpisać do programu listę potwierdzonych podmiotów DXCCStrona http://www.sp7dqr.pl/ (dział PZK/SPDXC)
Przedstawić Sekretarzowi Krajowemu lub Mężowi Zaufania posiadane potwierdzenia
(QSL/LoTW) oraz załączyć „Oświadczenie”
Patrz: Lista Mężów Zaufania SPDXC

Patrz: Regulamin weryfikacji
Dokonać opłaty składki członkowskiej oraz opłaty za weryfikację kart QSL
Dokonać opłaty za weryfikację kart QSL.
Składkę członkowską opłacić od momentu uzyskania członkostwa (nadania numeru).
Patrz: Dane adresowe, numer konta

Patrz: Regulamin weryfikacji
Komplet dokumentów przesłać do Sekretarza Krajowego SPDXC. Sekretarz umieści znak na Liście KandydatówPatrz: Dane adresowe, numer konta

Patrz: Zarząd. Komisja Rewizyjna
W okresie pół roku od rozpoczęcia okresu kandydackiego uzyskać dwie pozytywne opinie (rekomendacje) od członków Stowarzyszenia SPDXC i przesłać je do Sekretarza KrajowegoPatrz: Lista członków Stowarzyszenia SPDXC

Patrz: Lista kandydatów
Po upływie półrocznego okresu kandydackiego uzyskujemy członkostwo rzeczywiste w Stowarzyszeniu SPDXC, a znak jest umieszczany na członków SPDXCPatrz:
> Lista kandydatów
> Lista członków Stowarzyszenia SPDXC
> Lista osiągnięć członków SPDXC

Jeżeli masz jakieś uwagi do tekstu publikacji (sugestie, pomysły, korekty-tekstu itp.), prosimy o przekazanie ich w komentarzu (prosimy o podpisanie komentarza swoim znakiem).Publikacja została opracowana z ideą otwartego wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Jednakże autorzy tekstów i tłumaczeń nie wyrażają zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie publikacji w żadnych wydawnictwach (tradycyjnych czy internetowych) o charakterze komercyjnym czy dochodowym.

Spis treści